;با ژورنال همراه شویدامروز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰ – ۷ ژانویه ۲۰۲۲ اولین شماره ژورنال منتشر میشود. ژورنال به سوی حکومت اسلامی نشانه رفته است و هر حرکت و اظهار نظر سران حکومت را زیر نظر می گیرد و پاسخ می دهد. این نشریه به سرنگونی جمهوری اسلامی خدمت می کند و همگام با مبارزات مردم برای رسیدن به همه آزادی، رفاه و خوشبختی گام برمیدارد. ژورنال نشریه ای ضد همه عقب ماندگی های مذهبی و فکری و سیاسی و مدافع بی چون و چرای یک زندگی انسانی و پایان دادن به بردگی مزدی است. ژورنال یک نشریه تحلیلی – تفسیری با مقالات بلند نیست، به مسائل روز جواب های کوتاه و «تک موضوعی» میدهد. برای آشنایی همه جانبه تر و کسب اطلاعات بیشتر به سایت ما مراجعه کنید. با ژورنال همراه شوید