معلمان و مقابله با حربه دستگیری – حسن صالحی

فرنگیس نسیم‌پور، علی کروشات و پیروز نامی از فعالان معلمان در استان خوزستان، که در اعتراضات ماههای اخیر نقش داشته اند قرار است در روز ۱۷ اسفند محاکمه ‌شوند.