علت گرانی غذا در ایران – شهاب بهرامی

دولت و مجلس، کسری بودجه سال ۱۴۰۱ را بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند و مرکز آمار نرخ تورم را ۴۹ درصدی اعلام کرده است.