قهرمان یک کشور، جنایتکار کشوری دیگر – کاظم نیکخواه

سفیر روسیه در تهران روز گذشته در برابر بنای یادبود گرییایدوف در تهران دسته گل گذاشت و از او تجلیل کرد و عکس این مراسم را منتشر نمود. این اقدام با اعتراض عده ای در ایران مواجه شد. او در پاسخ گفته است “گریبایدوف برای شما دشمن است، برای ما شاعر و دیپلماتی بزرگ”.