روز جهانی خداناباور ها! – حسن صالحی

بیست و سوم مارس روز جهانی آتئیست هاست.