توافق برجام، تناقض حکومت اسلامی! – محسن ابراهیمی

جدا از کارشکنی روسیه که همین هفته باعث توقف مذاکرات شد، توافق برجام با یک مانع مهم روبروست که در مذاکرات پنهانی دو طرف خودش را نشان میدهد.