Daily Archives: اکتبر 10, 2022

کارگران مراکز نفتی اعتصاب سیاسی را شروع کردند – اصغر کریمی

از صبح ۱۸ مهر کارگران چندین مرکز نفتی در عسلویه و آبادان و بوشهر اعتصاب را شروع کردند، تجمع کردند و با شعار علیه دیکتاتور و سیدعلی سرنگونه وارد میدان شدند.

بخوانید

اعتصاب کارگران پروژه ای نفت در عسلویه -اعتصابات در نفت آغاز میشود.-حزب کمونیست کارگری ایران

بنا بر خبر منتشر شده از سوی شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت از صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهرماه کارگران پروژه ای در پتروشیمی های هنگام و بوشهر ( سایت یک ) وارد اعتصاب شدند.

بخوانید

زنده باد زن، زندگی، آزادی- تراکت حزب کمونیست کارگری ایران

معنای سیاسی اجتماعی زن، زندگی، آزادی: تراکت حزب کمونیست کارگری ایران

بخوانید

اخبار خیزش و اعتراضات مردم در ایران-اخبار حمایتها در خارج-تنظیم اخبار از تیم ژورنال

• صبح امروز دوشنبه ۱۸ مهرماه، کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه از ساعت اولیه صبح و قبل از شروع کار دست به تجمع زده • اتحادیه سراسری معلمان سوئد و کانون صنفی معلمان این کشور همبستگی خود را طی بیانیه ای با دانشجویان، معلمان و شهروندان ایرانی معترض اعلام کرد.

بخوانید