Daily Archives: اکتبر 19, 2022

اعتصابات کارگری، تیری به قلب حکومت! – حمید تقوایی

به گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت روز سه شنبه ۲۶ مهرماه رانندگان تانکرهای حمل سوخت در پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب زدند.

بخوانید

اعتقادات کهنه فرومیریزند – اصغر کریمی

نه تنها دختران و زنان جوان فاتحه حجاب را خواندند بلکه نسل های قبلی تر نیز با برداشتن حجابی که هشتاد سال به آنها حقنه شده بود، نشان میدهند که چگونه اعتقادات کهنه فرومیریزند.

بخوانید

به یاد نماد انقلاب ایران مهسا امینی – حسن صالحی

در حالیکه وارد دومین ماه از انقلاب مردم ایران می شویم، چهلمین روز جان باختن مهسا امینی نیز فرا می رسد.

بخوانید