Daily Archives: نوامبر 5, 2022

قطار انقلاب و ایستگاه های بین راه – کیوان جاوید

قطار انقلاب و ایستگاه های بین راه - مسئله و هدف هر انقلاب در وهله اول به زیر کشیدن نظام حاکم است. انقلاب یعنی به خیابان ریختن، جنگیدن با نیروی های مسلح و هیچ قول و قراری را از حاکمیت نپذیرفتن.

بخوانید

۱۴ آبان: یکی از روزهای پرخروش انقلاب “زن زندگی آزادی”

امروز ۱۴ آبان روز اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران و در کشورهای مختلف برای آزادی توماج صالحی خواننده ای که به صدای اعتراض مردم در خیابان تبدیل شده، و برای آزادی تمامی دستگیر شدگان اخیر است.

بخوانید