سیامک زارع

آلمان و پناهجویان افغانستانی و اوکراینی- سیامک زارع

روزنامه فارین‌پالیسی در گزارشی تازه با شماری از پناه‌جویان افغانستانی در آلمان گفتگو کرده که اخیرا به آلمان پناهنده شده و در روزهای گذشته خانه‌های‌ دولتی‌شان به پناهجویان اکراینی سپرده شده است.

بخوانید