شهلا دانشفر

طرح امر به معروف سپاه در محلات قم ، طرح استیصال حکومت – شهلا دانشفر

شهری که یکی از کانونهای مهم اعتراض علیه حجاب و بساط آپارتاید جنسی حکومت بوده و هست. شهر لگد مال کردن عمامه آخوندها، که جنبش عمامه پرانی در این شهر و در سطح سراسری را شکل دادند.

بخوانید

جدال بر سر دستمزد در دل انقلاب – شهلا داشفر

آخر سال است و موعد تعیین حداقل دستمزدها. نبردی سخت در جریانست و مخمصه ای سخت برای حکومت است. آنهم در شرایط انقلاب، انقلاب زن زندگی آزادی که یک تاکیدش بر داشتن یک زندگی انسانی است.

بخوانید

هشت مارس امسال روزی تاریخی در انقلاب – شهلا دانشفر

هشت مارس امسال روزی در ادامه انقلاب زن زندگی آزادی بود و منشور مطالبات پیشرو زنان که از سوی ۱۲ نفر از فعالین جنبش رهایی زن منتشر شد، بر آن روشنایی بخشید.

بخوانید

تدارک روز جهانی زن در دل انقلاب – شهلا دانشفر

دو روز بیشتر به هشت مارس، روز جهانی زن نمانده است. هشت مارس امسال روزی در ادامه انقلاب زن، زندگی آزادی است و جامعه ای یکپارچه خشم و اعتراض، درگیر نبردی سخت برای رهایی از جهنم جمهوری اسلامی است.

بخوانید

بیانیه هشت مارس شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت و بلوغ انقلاب – شهلا دانشفر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت طی بیانیه ای از فراخوان ۵۲ تشکل به اعتراض سراسری به مناسبت روز جهانی زن حمایت کرده و بر گرامیداشت سراسری این روز تاکید نموده است.

بخوانید

محکومیت یک خبرنگار به کار پاکبانی – شهلا دانشفر

یلدا معیری عکاس خبری به مجازات هایی از جمله دو ماه پاکبانی محکوم شده است. او نوشته است که برخلاف جمهوری اسلامی به پوشیدن لباس پاکبانی افتخار میکند.

بخوانید

کارگران دارند به میدان می آیند – شهلا دانشفر

اعتصابات کارگری پر شتاب تر شده و از مراکزی چون نفت و مجتمع های بزرگی چون ذوب آهن اصفهان با چندین هزار کارگر و ماشین سازی ها و بخش های خدماتی جامعه سر بلند میکنند و کارگران در مراکز کارگری مختلف بصورت متناوب وارد اعتصاب میشوند.

بخوانید

جنبش کارگری و انقلاب – شهلا دانشفر

اگر به سیر پر شتاب انقلاب نگاهی بیندازیم کارگران دارند به میدان می آیند. حتی ممکن است روند اوضاع به گونه ای پیش رود که کارگر با اعتصاباتش و با مارش عظیم و قدرتمندش مستقیم به خیابان وصل شود و شعار مرگ بردیکتاتو را سر دهد.

بخوانید

زنان سرشناس جهان علیه جمهوری اسلامی – شهلا دانشفر

گروهی از زنان سرشناس جهانی در کارزاری علیه نقض حقوق زنان در ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی از کمیسیون زنان سازمان ملل متحد شدند. این نامه در شماره روز یکشنبه هشتم آبانماه روزنامه "نیویورک ‌تایمز" بازتاب یافته است.

بخوانید