۸ فروردین ۱۴۰۱

طلاب حوزه و آموزش و پرورش – آذر پویا

اینبار، با گماردن طلاب بعنوان مدرسین و معلمین در مدارس و مراکز آموزشی میخواهد به معضل بزرگتری هم جواب دهد و با یک تیر، بخیال خود، دو هدف را نشانه رود.

بخوانید