Tag Archives: دختران در کابل

زنان، دشمنان آشتی‌ناپذیر طالبان – سروناز سینایی

همانطوری که طالبان همواره زنان را دشمن اصلی دانسته و آنان را آماج توحش خود قرار داده‌ است، زنان نیز بخصوص در دوره اخیر با تمام توان به مقابله با این جماعت وحشی پرداخته‌اند.

بخوانید