Tag Archives: دیدن شادی مردم

سنگر رقص و شادی در کردستان – نسان نودینیان

در کردستان صدها مراسم برگزار شد. فضای کردستان پُر از شادی و رقص بود. چادر سیاه و حجاب وجود نداشت. رقص مشترک زنان و مردان بسیار برجسته بود. دستگیری های رژیم اوج عصبانیت و دشمنی با شادی است. در کردستان برای رژیم مساله فقط دشمن بودن با رقص زنان و شادی و موزیک نیست.

بخوانید