Tag Archives: شعری از مارتین نیمولر

هزار بهایی دیگر در زندان -رضا مرادی

تعرض پیگیر جمهوری اسلامی علیه بهاییان در ایران بخش جدایی ناپذیری از کلیت این حکومت است. ظلمی که به این بخش از جامعه روا داشته می شود قابل توصیف نیست. محرومیت از تحصیل، محرومیت از شغل اداری، عدم امنیت در همه جوانب زندگی، حمله به خانه هایشان، دستگیری، شکنجه و اعدام. فقط به این جرم که با حاکمان هم عقیده نیستند.

بخوانید