Tag Archives: فکر می کرد میکروفنش خاموش است

دهان شماها را باید گِل گرفت! و این امر زنان است! – مینا احدی

حسین نژاد استاندار خراسان شمالی: «به این زنها رو بدهید کل کشور را تصرف میکنند.» این اظهار نظر اسلامی در باره زن زمانی به گوش حضار رسید که آقای استاندار فکر می کرد میکروفنش خاموش است.

بخوانید