سیامک بهاری

حق شهروندی برای همه مهاجرین – سیامک بهاری

در چند ماه اخیر بصورت سیستماتیک و مهندسی شده، تمرکز خبری بر حضور مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران توسط رسانه‌های حکومتی و دستگاه سایبری گذاشته شده است.

بخوانید

مرگ بر طالبان چه در کابل، چه تهران – سیامک بهاری

بازگرداندن طالبان به قدرت، برای میلیونها شهروند افغانستانی، فروپاشی تمام و کمال جامعه‌ زخم ‌خورده و دردمندی بود که پیش از این هم زیر پای احزاب جهادی و مافیای قومی مذهبی دست و پا می‌زد، تا بلکه راه نجاتی بیابد.

بخوانید