Daily Archives: اکتبر 2, 2022

خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شد- حزب کمونیست کارگری ایران

خیزش مردمی وارد سومین هفته خود شده و شهرها و مناطق و محلات بسیاری را در بر گرفته است. امروز دهم مهرماه اعتراضات مردمی از صبح شروع شده است.

بخوانید

تحولی که جهان را خیره کرده است- کیوان جاوید

گستردگی شهرها و جمعیت کثیری که در این تجمعات و راهپیمایی حضور بهم رساندند بازگو کننده یک واقعیت عیان و غیر قابل انکار است و پیام روشنی به جمهوری اسلامی و همه دولتهای جهان دارد. پیام این است که کار جمهوری اسلامی تمام است.

بخوانید

اعتراضات در شهرهای مختلف ایران – تنظیم اخبار از تیم ژورنال

اعتراضات با قدرت تمان در بسیاری از شهرهای ایران ادامه دارد. جنبش سرنگونی قوق تر از همیشه به پیش می تازد

بخوانید

اعتصاب کامیون داران

امروز دهم مهرماه اعتراضات مردمی از صبح شروع شده است. کارکنان و رانندگان پایانه حمل و نقل شاهپور استارت اعتصاب و پیوستن به خیابان را امروز در اصفهان زدند.

بخوانید

کارگران! معلمان! وقت اعتصاب است!-حزب کمونیست کارگری ایران

خیزش سراسری مردم گسترده تر میشود و هم اکنون در سراسر کردستان اعتصاب عمومی جریان دارد و بیش از ۱۱۰ دانشگاه نیز در اعتصاب بسر میبرند. تقویت خیزش سراسری مردم اکنون با ابزار اعتصاب بسیار امکان پذیر است.

بخوانید